تعداد نمایش:7500
امتیاز: 1 2 3 4 5 6


بروزرسانی : شنبه 20 مهر 1387
 روشهای ارزیابی موجودی کالا

حسابداران باید با استفاده از نظام حسابداری مناسب اطلاعات مربوط به موجودی کالا را ثبت و نگهداری کنند. موجودی کالا مستقیماً در هر دو صورتحساب تراز نامه و سود و زیان اثر می گذارد. موجودی کالا در تراز نامه به عنوان یک دارائی نوشته می شود و در صورتحساب سود و زیان برای محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته استفاده می گردد.
ارزیابی (تعیین بهای تمام شده) موجودی کالای پایان دوره در دو مرحله انجام می گیرد:
۱- تعیین مقدار واقعی موجودی ها (انبار گرانی):
تعیین مقدار واقعی موجودی کالای متعلق به یک مؤسسه در یک زمان معین.
اقلام زیر جزء موجودی های کالای پایان دوره منظور خواهند شد.
موجودی هایی که در پایان دوره مالی در فروشگاه یا انبار واحد تجاری باقی مانده است.
موجودی هایی که نزد شعبه ها یا نمایندگی های واحد تجاری نگهداری می شود.
موجودی هایی که به عنوان امانت نزد افراد یا مؤسسات دیگر باقی مانده است.
کالاهایی که خریداری شده اند و در حساب «خرید» ثبت شده اند اعم از اینکه به مؤسسه رسیده یا نرسیده باشند.

۲- تعیین بهای تمام شده هر واحد از موجودی ها:
بهای تمام شده هر واحد χ تعداد واحدهای موجودی کالا در پایان دوره = بهای تمام شده موجودی کالا در پایان دوره
بهای تمام شده هر واحد χ تعداد واحدهای کالای فروش رفته = بهای تمام شده کالای فروش رفته
روشهای ارزیابی موجودی کالا:
۱- روش اولین صادره از اولین وارده:
در این روش گردش بهای تمام شده به گونه ای که قدیمی ترین کالاهای خریداری شده، قبل از سایر کالاها به فروش می رسد و به عبارت دیگر بهای تمام شده کالای فروش رفته از قیمتهای خرید قدیمی محاسبه می شود.
مثال:
اطلاعات زیر از گردش یک نوع کفش ورزشی سال ۱۳۷۹ در فروشگاه برنا در دست است.

          شرح

مقدار  - واحد

قیمت واحد (ریال)

مبلغ

موجودی کالای اول دوره

۱٠٠

۸٠٠٠٠

۸٠٠٠٠٠٠

خرید اول به تاریخ ٤/۲

٥٠

۹٠٠٠٠

٤٥٠٠٠٠٠

خرید دوم به تاریخ ۲/٥

٥٠

۱٠٠٠٠٠

٥٠٠٠٠٠٠

خرید سوم به تاریخ ۷/۸

٥٠

 ۱۲٠٠٠٠

۶٠٠٠٠٠٠

خرید چهارم به تاریخ ۱/۱۲

٥٠

۱۳٠٠٠٠

۶٥٠٠٠٠٠

کالای آماده برای فروش

۳٠٠

 

 

موجودی کالا در پایان دوره

(۱۲٠)

 

 ۳٠٠٠٠٠٠٠

کالای فروش رفته

 ۱۸٠

 

 

 

٥٠ واحد از خرید چهارم (هر واحد ۱۳٠٠٠٠ ریال)

۶٥٠٠٠٠٠  ریال

٥٠ واحد از خرید سوم (هر واحد ۱۲٠٠٠٠ ریال)

 ۶٠٠٠٠٠٠ ریال

۲٠ واحد از خرید دوم (هر واحد ۱٠٠٠٠٠ ریال)

 ۲٠٠٠٠٠٠ ریال

۱۲٠ واحد موجودی پایان دوره

۱٤٥٠٠٠٠٠

۲- روش اولین صادره از آخرین وارده:
گردش بهای تمام شده مبتنی است بر این که آخرین و جدیدترین کالای خریداری شده قبل از سایر کالا ها به فروش می رسد و بهای تمام شده موجودی پایان دوره بر مبنای قیمت های خرید قدیمی محاسبه می شود.

مثال :
از اطلاعات مثال قبل استفاده می کنیم.
محاسبه ارزش موجودی پایان دوره در روش اولین صادره از آخرین وارده
۱٠٠ واحد ارزش موجودی اول دوره (هر واحد ۸٠٠٠٠ ریال)      ۸٠٠٠٠٠٠ ریال
۲٠ واحد از خرید اول (هر واحد ۹٠٠٠٠ ریال)                      1800000 ریال
۱۲٠ واحد ارزش موجودی پایان دوره                                ۹۸٠٠٠٠٠
محاسبه گردش بهای تمام شده